STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Bütçe Dairesi

Bütçe Dairesinin görevleri şu şekildedir;

A) İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

B) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

C) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,  ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

D) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

E) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

F) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

G) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek,  uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

H) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 

I) Başkanlığın destek hizmetlerini yürütmek.