STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İç Kontrol Dairesi

 İç Kontrol Dairesinin Görevleri şu şekildedir;

A) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 

B) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek 

C) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

D) 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki personel ödemelerini gerçekleştirmek. 

E) Kamu alacaklarının takip işlemlerini yürütmek.