STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Programı Yayımlandı

Onuncu Kalkınma Planı ile Planda yer alan Öncelikli Dönüşüm Programları, 2014-2016 Orta Vadeli Programı, 61 inci ve 62 inci Hükümet Programı esas alınarak hazırlanan 2015 Yılı Programı 1 Kasım 2014 tarih ve 29162 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
2015 Yılı Programında Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olarak yer aldığı 11, ilgili kuruluş olduğu 12 tedbir bulunmaktadır.

Bakanlığımızın doğrudan sorumlu olduğu tedbirler aşağıda sıralanmıştır:

Tedbir 235. Akaryakıt ve LPG piyasası ile akaryakıt kaçakçılığına ilişkin analiz kapasitesi artırılacak ve kurumlar arası veri paylaşımı güçlendirilecektir.
Tedbir 276. Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarının girişimcilik ekosistemindeki etkinliğini artırmaya yönelik yol haritasını içeren bir araştırma yapılacaktır. 
Tedbir 288. Esnaf ve sanatkârlara yönelik destekleme modelleri etkinleştirilecektir. 
Tedbir 289. Kooperatifçilik sektörünün ihtiyaçları ve diğer ilgili gelişmeler çerçevesinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu yeniden düzenlenecektir.
Tedbir 293. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin korunması amacıyla gümrüklerde beşeri ve kurumsal kapasite artırılacaktır.
Tedbir 349. Yeni gümrük idareleri ve tesisleri faaliyete geçirilecektir.
Tedbir 350. İlgili kurumlarla gerekli protokoller tamamlanarak Tek Pencere Projesi hayata geçirilecektir.
Tedbir 351.Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
Tedbir 352.Havayoluyla gelen ve giden yolcuların gümrük iş ve işlemleri basitleştirilecek ve yolcu giriş-çıkışlarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.
Tedbir 355. Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
Tedbir 356. Elektronik ticaretin güvenli bir biçimde yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.