STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Hakkımızda

Strateji Dairesi Başkanlığının görevleri 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kanun 60’ncı maddesinin (a) fıkrası ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1) a) İdarenin Stratejik Plan ve Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

Ulusal kalkınma strateji ve politikaların yıllık programve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak analiz etmek, yorumlamak,

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkiliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun Sekreterya hizmetlerini yürütmek,

Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

c) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek gelir ve alacaklarının tahsil işlemlerini yürütmek,

f) Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,

j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

k) Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerini gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

l) Ön mali kontrol faaliyetlerin yürütmek,

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standatlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

2) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak