Taşınır El Kitabı


ÖNSÖZ
Kamu idarelerine ait taşınır işlemleri, 01.06.1939 tarihinde yürürlüğe giren (mülga) 1050 sayılı Kanuna göre çıkarılan (mülga) Ayniyat Talimatnamesine göre yürütülmekte iken, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü Maddesine göre 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği ile yeniden düzenlenmiştir.
 
Yönetmelik ile kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumluları ile bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usullerin yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.
 
Taşınır Mal Yönetmeliği sistematik olarak Ayniyat Talimatnamesi esas alınarak hazırlanmış olmakla birlikte; kullanılan dilin anlaşılır olması, sorumluluğun tek başına ayniyat saymanından alınarak başta idarenin kendisini temsilen üst yönetici olmak üzere merkez ve taşra birimlerinde görevli tüm harcama yetkililerinin de 
bu sorumluluğa iştirak ettirilmesi, ayrıca kayıtların bilgisayar ortamında tutulacak olması, taşınır muhasebesinin, nakit muhasebesiyle ilişkili olarak yü
rütülmesi çağdaş bir taşınır yönetimi imkanı getirmiştir.
 
Anılan mevzuat uyarınca, Müsteşarlığımız taşınır işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ile Taşınır Konsolide Görevlileri http://eski-sgb.gumruk.gov.tr adresinden girişi yapılan “tasdemir” programını kullanmaktadırlar. Taşınır mevzuatının bilinmesinin yanı sıra bu programın iyi derecede kullanılması, taşınır işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve harcama birimleri Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı ile Müsteşarlığımız Taşınır Hesabının sorunsuz bir şekilde verilmesi açısından son derece önem arz etmektedir.
 
Bu amaçla, güncel mevzuatı toplu olarak vermek ve programın kullanımına yardımcı olmak üzere, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünde görevli Memur Işıl KOCATÜRK, VHKİ Kadriye GÜRAN, Şef Özkan YÖNDEM ve Şube Müdürü Eyüp DİLBAZ’ ın katkılarıyla hazırlanan Taşınır El Kitabının tüm taşınır görevlilerine faydalı olmasını dileriz.
 
                                                                                                                                                  GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
                                                                                                                                                        Strateji Geliştirme Başkanlığı